Stížnosti

Pravidla pro podání a řešení stížnosti

Východiska
Uživatelé služby mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám, mají právo nesouhlasit s postupem či přístupem pracovníků. Mají právo vyjádřit svůj nesouhlas a být informováni o způsobu projednání stížnosti a jeho výsledcích, popř. přijatých opatřeních.

Centrum krizové intervence v Kutné Hoře má trvalý zájem poskytovat veškeré služby na profesionální úrovni, a proto si váží připomínek ke kvalitě a způsobu poskytovaných služeb. Vnímáme je jako podněty ke zlepšení své práce, profesionálnímu růstu pracovníků a organizace jako celku.

Co je stížnost

Za stížnost je považováno podání, jímž se stěžovatel domáhá ochrany práv. Je to také upozornění na nedostatky v činnosti organizace, připomínky k poskytovaným službám, nespokojenost s konkrétním přístupem, jednáním, které vůči stěžovateli pracovníci uplatňují.

Jak podat stížnost:

  • Poštou klasickou i elektronickou,
  • osobně,
  • telefonicky.

Centrum krizové intervence se zavazuje přijmout a řešit veškeré stížnosti podané písemnou i ústní formou (včetně anonymních). Písemné podání stížnosti na pracovníka Linky důvěry nebo pracovníka poradny se zasílá na adresu: Centrum krizové intervence, Česká 235, Kutná Hora, k rukám ředitele zařízení. V případě stížnosti na ředitele Centra krizové intervence se stížnost zasílá na tutéž adresu, výboru Povídej, z.s.

Stížnosti je možné také zasílat na e-mailovou adresu linkaduvery@kh.cz, případně prostřednictvím webového formuláře (sekce 'Napište nám').

Písemné stížnosti je také možné předat osobně jakémukoliv pracovníkovi, který je povinen předat je řediteli. Při osobním jednání je možné sepsat stížnost do formuláře. V případě, že stěžovatel žádá potvrzení o předání stížnosti, pracovník mu je poskytne. Při ústním podání na telefonu linky důvěry pracovník zaznamená stížnost do formuláře. Pokud stěžovatel požaduje přímé setkání s ředitelem, dojedná mu schůzku.

Při osobním jednání, kdy je stížnost předávána ústně, je rovněž sepsána na formulář a stěžovatel stvrdí její správnost svým podpisem.

Komu je stížnost podána a kdo ji vyřizuje:
Ředitelka Centra krizové intervence: Mgr. Eva Bicanová
Adresa: Česká 235, Kutná Hora, 284 01

Zřizovatel a nadřízený orgán: Výbor Povídej, z. s. s předsedkyní PhDr. Evou Morawskou
Adresa: Česká 235, Kutná Hora, 284 01

Nezávislá odborná organizace:
Česká asociace pracovníků linek důvěry Veřejný ochránce lidských práv - ombudsman. Kancelář veřejného ochránce práv: Údolní 39, Brno, 602 00, tel: 542 542 1114, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Vyřízení stížnosti

Stížnost přijatá jakoukoliv formou bude vyřízena písemně do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. Výsledek šetření je předán stěžovateli, včetně přijatých opatření vedoucích k nápravě daného stavu. Při negativním vyřízení stížnosti je nutné uvést důvody, které k odmítnutí stížnosti vedly. Jestliže není stěžovatel spokojen s výsledkem projednání stížnosti, má právo odvolat se o instanci výš.